UNIA EUROPEJSKICH DEMOKRATÓW

WSTĄP DO UNII EUROPEJSKICH DEMOKRATÓW

Członkiem UED może zostać osoba, która posiada obywatelstwo polskie, ukończyła 18 lat, korzysta w pełni z praw publicznych i nie jest aktywnym członkiem innej partii politycznej.

DEKLARACJA

Zapraszamy

Kto ?

Zgodnie z §6 Statutu Partii UED członkiem lub członkiem sympatykiem Partii może być każdy, kto:
-akceptuje statut, cele i program Partii,

-jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
-ukończył 18 lat i korzysta z pełni praw publicznych,
-nie jest członkiem innej partii politycznej,
-nie został ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo,
-nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym,
-orzeczeniem sądu, nie został pozbawiony praw wyborczych,
-orzeczeniem Trybunału Stanu,
-nie wydano wobec niego prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej,
-nie został w okresie ostatnich trzech lat wykluczony z Partii prawomocnym orzeczeniem właściwego Sądu Koleżeńskiego ani nie wystąpił w tym czasie z Partii w trakcie toczącego się przeciwko niemu postępowania przed Sądem Koleżeńskim.
W uznaniu zasług dla Polski, demokracji lub Partii Kongres Krajowy może nadawać honorowe członkostwo Partii.

Obowiązki Członka Partii UED

Zgodnie ze statutem członkowie są obowiązani:

a)  popierać cele Partii i brać udział w realizacji jej zadań,

b)  przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał władz Partii,

c)  uczestniczyć w pracach właściwego Koła,

d)  uczestniczyć w pracach organów Partii, w których zasiadają,

e)  regularnie opłacać składki członkowskie.

W przypadku, gdy członek Partii przez okres co najmniej 3 miesięcy z usprawiedliwionych przyczyn nie opłaca składek członkowskich, może być na swój wniosek uchwałą Zarządu Koła przeniesiony do rejestru członków sympatyków.

Jak ?

Zgodnie ze statutem (§7) podstawą przyjęcia w poczet członków Partii jest złożenie podpisanej deklaracji członkowskiej,(zakładce KONTAKT można pobrać deklaracje i ankiete) opłacenie składek członkowskich za trzy miesiące oraz przedłożenie opinii wprowadzającej dwóch członków Partii.

Uchwałę o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd właściwego Koła w terminie miesiąca od złożenia deklaracji oraz opinii wprowadzających lub rekomendacji Zarządu Regionu albo Zarządu Partii. 

Do dzieła !  Polska wolna i demokratyczna potrzebuje Cię dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek dotychczas. 

W  zakładce  REGIONY na tej stronie odnajdziesz  nazwiska i telefony swójego regionu . Tu zadasz pytania i poradzisz się w każdej sprawie dotyczącej lokalnej dzialności partii .