UNIA EUROPEJSKICH DEMOKRATÓW

WSTĄP DO UNII EUROPEJSKICH DEMOKRATÓW

Członkiem UED może zostać osoba, która posiada obywatelstwo polskie, ukończyła 18 lat, korzysta w pełni z praw publicznych i nie jest aktywnym członkiem innej partii politycznej.

DEKLARACJA

Kto?

Zgodnie z §6 Statutu Partii UED członkiem lub członkiem sympatykiem Partii może być każdy, kto:

 • akceptuje statut, cele i program Partii,
 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ukończył 18 lat i korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie jest członkiem innej partii politycznej,
 • nie został ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został pozbawiony praw wyborczych, orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • nie wydano wobec niego prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej,
 • nie został w okresie ostatnich trzech lat wykluczony z Partii prawomocnym orzeczeniem właściwego Sądu Koleżeńskiego, ani nie wystąpił w tym czasie z Partii w trakcie toczącego się przeciwko niemu postępowania przed Sądem Koleżeńskim.

W uznaniu zasług dla Polski, demokracji lub Partii Kongres Krajowy może nadawać honorowe członkostwo Partii.

Obowiązki Członka Partii UED

Zgodnie ze statutem członkowie są obowiązani:

 • popierać cele Partii i brać udział w realizacji jej zadań,
 • przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał władz Partii,
 • uczestniczyć w pracach właściwego Koła,
 • uczestniczyć w pracach organów Partii, w których zasiadają,
 • regularnie opłacać składki członkowskie.

W przypadku, gdy członek Partii przez okres co najmniej 3 miesięcy z usprawiedliwionych przyczyn nie opłaca składek członkowskich, może być na swój wniosek uchwałą Zarządu Koła przeniesiony do rejestru członków sympatyków.

Jak?

Zgodnie ze statutem (§7) podstawą przyjęcia w poczet członków Partii jest złożenie podpisanej deklaracji członkowskiej, opłacenie składek członkowskich za trzy miesiące oraz przedłożenie opinii wprowadzającej dwóch członków Partii.

Uchwałę o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd właściwego Koła w terminie miesiąca od złożenia deklaracji oraz opinii wprowadzających lub rekomendacji Zarządu Regionu albo Zarządu Partii. 

W zakładce REGIONY znajdziesz nazwiska i telefony swojego regionu. Tu zadasz pytania i poradzisz się w każdej sprawie dotyczącej lokalnej działalności partii. 

Do dzieła! Polska wolna i demokratyczna potrzebuje Cię dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek dotychczas.