UNIA EUROPEJSKICH DEMOKRATÓW

Kongres Krajowy

Wczoraj odbył się Kongres Krajowy Unii Europejskich Demokratów.
Na Kongresie podjęto następujące uchwały:
 
Uchwała nr 1
Kongres Krajowy Unii Europejskich Demokratów wyraża uznanie i podziękowanie pracownikom ochrony zdrowia, którzy z najwyższym poświęceniem, a nawet z narażeniem własnego życia, ratowali zdrowie i życie milionów Polaków zaatakowanych przez wirus SARS-CoV-2.
Kongres Krajowy UED uznaje również, że pilną decyzją jest podniesienie nakładów na ochronę zdrowia, którego konsekwencją musi być znaczący wzrost wynagrodzeń tych zawodów medycznych, które są najniżej opłacane. Wszyscy pracownicy ochrony zdrowia powinni otrzymywać godne wynagrodzenie, które wynagrodzi Im trudy wykonywanego zawodu oraz wpłynie na decyzje o pozostaniu w kraju.
Jednocześnie Kongres Krajowy UED apeluje do Polaków o udział w szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, które nie tylko chronią zdrowie i życie szczepionych, ale także pozwolą pracownikom ochrony zdrowia na powrót do profesjonalnej opieki nad pacjentami dotkniętymi innymi schorzeniami, w tym śmiertelnie groźnymi chorobami cywilizacyjnymi.
 
Uchwała nr 2
Kongres Krajowy Unii Europejskich Demokratów w 75. rocznicę pogromu ludności żydowskiej w Kielcach - oddaje hołd jego Ofiarom oraz wszystkim, którzy ponieśli śmierć lub w inny sposób stali się ofiarami antysemickiej nagonki.
Pamiętając o heroicznych przykładach ratowania i pomagania Żydom, takich jak niezwykłe poświęcenie rodziny Ulmów, czyny Ireny Sendlerowej, decyzje ks. Tadeusza Zawadzkiego z Będzina oraz działalności Rady Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu RP na Kraj („Żegota”) - jedynej takiej, oficjalnej instytucji w okupowanej Europie, wyrażamy zaniepokojenie powracającymi aktami antysemityzmu, takimi jak: obraźliwe napisy na rampie kolejowej w Falenicy, czy demonstracjami narodowców pod Ambasadą Izraela w Warszawie.
 
Uchwała nr 3
Kongres Krajowy Unii Europejskich Demokratów z narastającym niepokojem obserwuje skutki globalnych zmian klimatycznych dla życia i zdrowia nie tylko rodzaju ludzkiego, ale dla całej naszej Planety. W tym kontekście wyrażamy jednoznaczne przekonanie o konieczności przeprowadzenia zmian w polityce klimatycznej, zarówno w ujęciu globalnym, jak i krajowym. Za niezbędne i pilne uznajemy podjęcie przez polskie władze decyzji o:
1. szerokim, edukacyjnym i finansowym wsparciu dla procesu wymiany pieców węglowych na nowoczesne formy ogrzewania domów i mieszkań, co będzie skutkować ograniczeniem emisji smogu, który zagraża zdrowiu i życiu Polaków;
2. stanowczym odchodzeniu od przemysłu i energetyki opartej na węglu i zastąpieniu jej OZE;
3. Finansowym i legislacyjnym wsparciu dla rozwoju energetyki odnawialnej, zarówno w wymiarze makro, jak i mikro;
4. Radykalnym, ustawowym ograniczeniu używania wyrobów z plastiku oraz stworzeniu finansowych i legislacyjnych zachęt do powszechnego recyklingu;
5. Zdecydowanym ograniczeniu wwozu na teren Rzeczypospolitej Polskiej śmieci z innych państw, a nawet innych rejonów świata. Żądamy, aby rząd PiS-zjednoczonej Prawicy przestał zmieniać Polskę w śmietnik Europy!
6. Za niezbędne i pilne uznajemy również, ograniczenie wielkoprzemysłowej hodowli zwierząt.
Kongres Krajowy UED wyraża głębokie przekonanie, że odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń wymaga poważnego podejścia przez władze polskie do problemu zmian klimatycznych oraz wzywa rząd polski do aktywnego zaangażowania się w realizację „Zielonego Ładu dla Europy” („Green Deal for Europe”) przygotowanego przez Komisję Europejską. Jednocześnie Kongres UED wyraża nadzieję, że Pan Andrzej Duda powstrzyma się od niepoważnych, a nawet kompromitujących wypowiedzi publicznym w tej, jakże poważnej, sprawie.
 
Uchwała nr 4
1. Kongres Krajowy Unii Europejskich Demokratów jednoznacznie negatywnie ocenia politykę rządu PiS-Zjednoczonej Prawicy.
2. W szczególności na potępienie zasługuje niespotykany wcześniej nepotyzm w obsadzaniu wysokich stanowisk w spółkach skarbu państwa oraz państwowych urzędach i instytucjach.
3. Oburzenie Kongresu UED wywołuje również eskalacja agresji w działaniach służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce. W szczególności na potępienie zasługuje użycie gazu łzawiącego i pałek teleskopowych przez funkcjonariuszy Policji Polskiej przeciwko pokojowo protestującym, bezbronnym kobietom. Kongres Krajowy UED oświadcza, że po zmianie władzy w Polsce, politycy UED doprowadzą do ukarania sprawców tych haniebnych czynów oraz ich mocodawców.
4. Kongres Krajowy UED wyraża Stanowczy protest wobec polityki władz Rzeczpospolitej Polskiej, która prowadzi do dzielenia Polaków, a w szczególności do wzrostu niechęci, a nawet przypadków agresji wobec przedstawicieli mniejszości, zarówno narodowo-etnicznych, jak i obyczajowych. Wypowiedzi niektórych polityków PiS-Zjednoczonej Prawicy - wspierane przez prymitywną i prostacką propagandę mediów pro-rządowych - prowadzą wprost do wielu tragedii osobistych oraz wywołują napięcia w relacjach Polski z partnerami zagranicznymi.
5. Kongres Krajowy UED wyraża stanowczy sprzeciw wobec planowanych zmian, mających bezpośredni wpływ na sytuację polskich przedsiębiorców, a w konsekwencji całej polskiej gospodarki - wynikających z rozwiązań tak zwanego „Polskiego Ładu”. W szczególności protestujemy przeciwko planowanemu wzrostowi obciążeń fiskalnych przedsiębiorców. Równocześnie Kongres Krajowy UED zwraca uwagę na niespotykany od lat wzrost cen w Polsce.
6. Niezmienny sprzeciw Kongresu Krajowego UED wywołuje kontynuowanie polityki osłabiania fundamentów demokratycznego państwa polskiego oraz ograniczanie wolności słowa w Polsce. Kolejne inicjatywy zmierzające do prawnego lub praktycznego ograniczenia niezależności sędziowskiej oraz niczym nieuzasadniona wymiana redaktorów naczelnych, oraz dziennikarzy prasy regionalnej i zastępowanie ich „medialnymi funkcjonariuszami” partii władzy, to w naszym głębokim przekonaniu świadoma polityka obecnie rządzących zmierzająca do utrwalania w Polsce autorytarnych metod sprawowania władzy.
7. Głęboki niepokój Kongresu Krajowego UED wywołuje także polityka zagraniczna aktualnych władz polskich. Jesteśmy przeświadczeni, że zarówno w relacjach z USA, jak i UE prowadzi ona do marginalizacji Rzeczypospolitej Polskiej, co może mieć, w konsekwencji, negatywny wpływ na bezpieczeństwo Polski oraz na stan polskiej gospodarki i sytuację materialną Polaków. W prezydenturze Joe Bidena, Kongres Krajowy UED dostrzega ogromną szansę nie tylko dla USA, ale również dla Europy i Polski.
Kongres Krajowy UED wyrażając uznanie dla partnerskich relacji w Koalicji Polskiej - wyraża jednocześnie przekonanie, że ostatnie zmiany personalne w innych formacjach opozycyjnych przyniosą efekt w postaci wypracowania nowej, wspólnej i skutecznej strategii wyborczej całej polskiej opozycji demokratycznej, co doprowadzi do wygranych wyborów, zmiany fatalnej i szkodliwej polityki obozu PiS-Zjednoczonej Prawicy oraz ukarania winnych niszczenia demokratycznego dorobku III Rzeczpospolitej Polskiej. Kongres Krajowy UED zobowiązuje Radę Krajową UED do wypracowania strategii dochodzenia do tego celu.
 
Uchwała nr 5
W kontekście rozpoczętej w tym roku „Konferencji o przyszłości Europy”, Kongres Krajowy UED oświadcza, co następuje:
1. Unia Europejska jest projektem, który zapewnia Europie pokój oraz rozwój gospodarczy niespotykane wcześniej, w tym wymiarze, w historii naszego kontynentu.
2. Unia Europejska zapewniając obywatelom państw członkowskich swobodę przemieszczania się i gwarancje równych praw niezależnie od miejsca zamieszkania powinna w większym stopniu angażować się w obronę praw jednostek oraz zasad demokratycznego państwa prawa, wolności słowa i swobód obywatelskich w przypadku ich naruszania przez władze państw zarówno wchodzących w skład UE, jak i położonych w sąsiedztwie Unii.
3. Unia Europejska powinna pozostać otwarta na kolejne etapy rozszerzenia, w celu umocnienia strefy pokoju, demokracji i wolności obywatelskich oraz ekonomicznej prosperity na nowe obszary i mieszkających tam Europejczyków, którzy pragną żyć w zamożnej i chroniącej prawa człowieka oraz obywatela Unii Europejskiej. Naszą szczególną troskę budzi sytuacja Ukrainy i jej obywateli. Trudne momenty ze wspólnej historii nie mogą przesłaniać nadziei na wspólną przyszłość w zjednoczonej Europie.
Kongres UED podkreśla także, że Unia Europejskich Demokratów jest formacją polityczną opowiadającą się zdecydowanie za pogłębianiem europejskiej integracji z długoterminowym celem zbudowania europejskiej federacji włącznie.
Uchwała nr 6
Kongres Krajowy UED z głębokim niepokojem obserwuje rozwój sytuacji w sąsiednim państwie - Republice Białorusi.
Ujawnione podczas zeszłorocznych wyborów prezydenckich aspiracje wolnościowe Białorusinów spotkały się z niespotykaną falą represji, a autorytarny satrapa w strachu przed utratą władzy rozpoczął faktyczną wojnę z obywatelami tego państwa. Czyni to nawet za cenę całkowitego uzależnienia politycznego i ekonomicznego państwa białoruskiego od Federacji Rosyjskiej.
Brutalność stosowanych przez białoruski aparat przemocy metod zastraszania, bicia, a nawet torturowania ludzi jest niespotykana we współczesnej Europie, a akt państwowego terroru, jakim było zmuszenia przy użyciu groźby zestrzelenia cywilnego samolotu do lądowania w Mińsku, w celu aresztowania dwojga pasażerów, stanowi nie tylko pogwałcenia międzynarodowego prawa, ale dowodzi, jakim poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa w Europie są obecne białoruskie władze.
Represje spotkały również liderów niezależnego Związku Polaków na Białorusi osadzonych od wielu miesięcy w aresztach wyłącznie za działalność pielęgnującą polską kulturę, historię i tradycję. Kierujemy do Nich słowa otuchy i podziwu za Ich niezłomność, odwagę i poświęcenie.
Kongres Krajowy UED wyraża solidarność ze wszystkimi obywatelami Republiki Białorusi, a w szczególności z ofiarami prześladowań, represji i tortur. Uważamy, że cały demokratyczny świat powinien zjednoczyć się w okazywaniu wsparcia Białorusinom, a zwłaszcza politycznym uchodźcom z tego kraju. Dlatego wyrażamy najwyższe potępienie dla słów Wicemarszałka Sejmu RP Ryszarda Terleckiego, który odsyłał liderkę białoruskiej opozycji po pomoc do Moskwy. Białorusini dzisiaj jak wielokrotnie Polacy w przeszłości oczekują i zasługują na konkretną i realną pomoc, a rządzący tym krajem uzurpatorzy powinni być objęci skutecznymi sankcjami międzynarodowymi.
 
Uchwała nr 7
Kongres Krajowy Unii Europejskich Demokratów pragnie wyrazić swój głęboki szacunek dla Pana Andrzeja Wielowieyskiego i radość ze wspólnie spędzonych lat. Rozległa wiedza Pana Andrzeja Wielowieyskiego i wieloletnie zaangażowanie w budowanie państwa demokratycznego jest dla nas członków UED drogowskazem i wzorem do naśladowania.
Dziękujemy, Panie Andrzeju!
 
Uchwała nr 8
4 lipca to dzień, w którym Stany Zjednoczone Ameryki świętują rocznicę powstania państwa, które przez lata budowało demokrację, wspierającą swoich obywateli nie tylko na własnych ziemiach. Long Live America!
 
Uchwała nr 1 Rady Krajowej UED
Rada Krajowa Unii Europejskich Demokratów zwraca szczególną uwagę na sytuacji w polskiej nauce oraz w krajowym systemie edukacji. Bez podniesienia rangi zawodu nauczyciela, także poprzez podniesienie statusu materialnego nauczycieli oraz bez poważnych inwestycji w nowoczesną edukację, polska szkoła pozostanie anachroniczną instytucją, nie przygotowującą polską młodzież do zmierzenia się z wyzwaniami współczesnego świata.
Rada Krajowa UED wyraża zdecydowany sprzeciw wobec powoływania na stanowiska ministrów edukacji oraz kuratorów osób według politycznego i ideologicznego. Polska szkoła musi być szkołą dobrą i świecką! Zapewniamy również, że po zmianie obecnej władzy, zapewnimy przejrzyste procedury przyznawania grantów przez NCN i NCBR oraz stworzymy warunki dla rozwoju polskiej kadry naukowej, która obecnie nie ma należytych możliwości rozwoju w naszym kraju.

Oświadczenie ws. wrocławskiego oddziału IPN

UED w sprawie ofiar przemocy

Podczas konferencji prasowej w Sejmie Przewodnicząca Unii Europejskich Demokratów Elżbieta Bińczycka, liderka Ogólnopolski Strajk Kobiet Marta Lempart oraz Poseł UED/NJacek Protasiewicz,  zaprezentowali interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej w sprawie projektu nowelizacji ustawy o przemocy w rodzinie. Interpelacja, która powstała z inicjatywy Marta Lempart ma na celu odtworzyć proces powstawania skandalicznych zapisów ograniczających prawa ofiary przemocy w rodzinie (najczęściej kobiet). Zdaniem Marta Lempart nowelizacja nie jest wynikiem przypadkowych działań, lecz efektem ideologicznego podejścia PiS do problemu przemocy w rodzinie, uformowanego pod wpływem Instytutu Ordo Iuris. W opinii Marta Lempart, decyzja o zakończeniu prac nad tym projektem, nie została skutecznie wdrożona, a polityczną odpowiedzialność powinna ponieść sama Minister Elżbieta Rafalska, a nie jej zastępczyni. 
Interpelacja, którą składam, składa się aż z 31 szczegółowych pytań i wniosków i ma na celu wyjaśnić jakie były prawdziwe intencje oraz rzeczywisty cel prowadzonych w tym resorcie prac, które trwały przez co najmniej rok - powiedział na konferencji Poseł Jacek Protasiewicz.

zapytanie poselskie

UED staje na wezwanie

Trzeba być tam,gdzie są przyzwoici ludzie. Na wezwanie Lecha i Władka przyszliśmy na kontr-miesięcznicę i spotkaliśmy wielu przyzwoitych ludzi. Decyzję Pawła Kasprzaka o rozejściu się przed pochodem smoleńskim - szanujemy. On był organizatorem i mial prawo do takiego wezwania. Poza wszystkim myśle,że to była mądra decyzja.Jacek Protasiewicz

Strajk kobiet nie tylko pod Sejmem

Grupa fanatyków nie może decydować o losie milionów obywatelek i obywateli! Kobiety zawsze mogą liczyć na  UED, kiedy trzeba bronić ich praw!

Bądźmy SOLIDARNI !

Elżbieta Bińczycka

Deklaracja Krakowska

Kraków, 29 stycznia 2018 roku. Podpisaliśmy Deklarację Krakowską. Partie i organizacje obywatelskie w Krakowie wyraziły wolę wspólnego startu w wyborach samorządowych.

To symboliczny krok do wspólnych rozmów o przyszłości miasta i regionu, by nie wpadły w ręce PiS.

Oświadczenie w spr. zatrzymania W.Frasyniuka

Unia Europejskich Demokratów wyraża stanowczy protest i oburzenie w związku z zatrzymaniem Władysława Frasyniuka przez policję i prokuraturę. Władysław Frasyniuk był jednym z twórców i przywódców NSZZ „Solidarność” w czasach, gdy noszenie znaczka Solidarności było znakiem dumy, a nie wstydu i lizusostwa. Aresztowany w stanie wojennym, skazany w procesie politycznym, nieprzerwanie walczył o wolną demokratyczną Polskę. W istotnym stopniu przyczynił się do odzyskania niepodległości i wolności, był posłem w Wolnej Polsce. Dziś zatrzymany, z kajdankami na rękach, prowadzony na przesłuchanie, szykanowany i nękany przez autorytarny, monopartyjny reżim jest jeszcze jednym potwierdzeniem, że Polska przestała być państwem demokratycznym.

Unia Europejskich Demokratów stanowczo potępia te działania. Solidaryzujemy się z Władysławem Frasyniukiem, Jego Rodziną i wszystkimi, którzy wspólnie z Nim walczą o Wolną Polskę. Dyktatura upadnie, a Polska odzyska wolność.
Unia Europejskich Demokratów
Elżbieta Bińczycka Stanisław Huskowski Michał Misiek Kaminski Stefan Niesiołowski Jacek Protasiewicz

Tomasz Sakowski z sercem

No to już wsparliśmy WOŚP. Nowosądecki Klub Miłośników Garbusów wystawił swoje zabytkowe samochody na rynku w Limanowej. Można było w nich się przejechać, ale oczywiście za okazaniem serduszka Orkiestry. Pogoda naprawdę dopisała, a Garbusy jak nowe!

Tomek

Wesołych Świąt!

Szanowni Państwo!

Kończący się rok 2020 przyniósł nam trudne, często dramatyczne doświadczenia niepewność losu, lęk o zdrowie własne i bliskich, zmiany w naszym codziennym życiu, chaos w kraju i świecie.

Święta Bożego Narodzenia i powitanie Nowego Roku to czas serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, wywołujący radość i wzruszenie, ale też refleksję i wspomnienia.

Życzymy, aby wraz z pierwszą gwiazdką do waszych serc zawitał optymizm, aby nadzieja na nadejście lepszego czasu stała się rzeczywistością, a Święta, choć nie takie, jak zwykle, przyniosły radość i poczucie wspólnoty z najbliższymi.

Nowy Rok 2021 niech przyniesie zdrowie, szczęście oraz satysfakcję w życiu osobistym każdej i każdego z Was. A Polsce pozwoli powrócić do ładu państwa prawa i demokratycznych wartości.

Wszystkiego najlepszego! Bądźcie zdrowi!
Życzy Państwu Unia Europejskich Demokratów!

Pierwsze spotkanie regionalnego Klubu Koalicja Polska

Pierwsze spotkanie regionalnego Klubu Koalicja Polska. Podczas konferencji prasowej kandydat na Prezydenta RP mówił o projekcie budowy formacji umiarkowanego centrum politycznego, której początkiem jest stworzenie Koalicji Polskiej, a także o swojej wizji prezydentury. Odniósł się również do bieżących spraw politycznych zarówno w kraju, jak w przestrzeni międzynarodowej.
Jako przewodnicząca UED, jednego z podmiotów Koalicji Polskiej, a także wiceprzewodnicząca KP, mówiłam o najbliższych działaniach w ramach Koalicji i pracy w kampanii prezydenckiej.  ❤️

Koalicja Polska

w Sosnowieckim Kole UED

Na zebraniu Unii Europejskich Demokratów w Sosnowcu.
Dziękuję Anna Sporyszkiewicz wiceprzewodniczącej naszej partii i szefowej regionu za zaproszenie.
Aniu jesteś wspaniałą, pełną pasji, niezwykle rzetelną osobą. Jesteś kwintesencją, uosobieniem najlepszych cech "unitów", przykładem realizacji hasła naszego kandydata na Prezydenta RP Władysław Kosiniak-Kamysz"Trzeba łączyć - nie dzielić". Przez 29 lat wspólnej pracy zawsze byłaś dobrym, choć surowym duchem, każdego przedsięwzięcia. Koleżankom i Kolegom z sosnowieckiego Zarządu UED dziękuję za cenne podpowiedzi i krytyczne uwagi. Pan Lucjan Czardybon jak zawsze z niezmąconym poczuciem humoru doprowadzał do istotnych konkluzji. Tak, jak mówiliśmy, nie marnujemy czasu, pracujemy!

w Sosnowcu

Grabowski popiera Bińczycką do PE

Dziękujemy za tak autentyczne i ciepłe poparcie Andrzeja Grabowskiego dla Elżbiety Bińczyckiej do Parlamentu Europejskiego:)

 

Warto wysłuchać Andrzeja Grabowskiego, nie tylko dlatego, że mówi taką ładną polszczyzną, której coraz rzadziej mamy przyjemność słuchać. 
Ale również dlatego, że mówi o kobiecie, do której mam zaufanie. 

Niezależnie od tego, do której partii czujemy sympatię, i na którą chcemy zagłosować najważniejsze jest to, by zagłosować na Koalicję Obywatelską. 
Okręg 10 - województwo małopolskie i świętokrzyskie, miejsce 9 - Elżbieta Bińczycka.
Liczy się każdy głos!

 

 
Grabowski dla Elżbiety Bińczyckiej

Europejski Kongres Samorządowców z Elżbietą Bińczycką

Podobnie, jak w ubiegłym roku, braliśmy udział w panelu dyskusyjnym podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów w naszym pięknym Krakowskim Centrum Kongresowym. Tematem był ogólnie rzecz biorąc samorząd wobec polityki. Pytanie "Czy niezależność od polityki to science fiction"? Wśród nas  dwóch samorządowców z Ukrainy europoseł Bogusław Sonik i prezydent Gliwic Zygmunt Frankowski.

V Europejski Kongres Samorządowców

Trzeba zmienić i władzę i opozycję

- Jeśli dojdzie do zjednoczenia opozycji, to PiS przegra - mówił w programie "Onet Rano" Michał Kamiński. W rozmowie z Robertem Felusiem podkreślił, że polscy politycy nie mogą bać się walczyć o przyszłość kraju w Brukseli - nawet jeśli ryzykują oskarżenia o zdradę. Mówił również o największym problemie rządu i tym, jak w historii zapisze się Andrzej Duda.

  • Kamiński mówił, że w jego ocenie, największym grzechem władzy jest to, że dzieli Polaków
  • Opozycja natomiast - podkreślił gość "Onet Rano" - powinna każdego obywatela traktować tak samo i "zrozumieć, dlaczego głosowali na PiS"
  • Dodał, że każde demokratyczne państwo wymaga od czasu do czasu korekty i zmian, ale PiS zamiast zmieniać - niszczy

- W Polsce jest grupa wyborców, która jest bardzo wierna PiS-owi, to jest około 30 procent - oceniłMichał Kamiński. Podkreślił, że opozycja nie może traktować ich gorzej. - Największym grzechem władzy jest to, że dzieli Polaków - dodał.

Onet Rano z Kamińskim

Demony nigdy nie spały?

Bezmyślnie niszczą pozycję Polski na świecie i budowaną przez lata (w tym Prezydenta Lecha Kaczyńskiego) mądrą politykę międzynarodową. To strata, którą będziemy odbudowywać długie lata. Najgorsze jednak, że obudzili w Polsce demony: nacjonalizmu i antysemityzmu. A to już bardzo groźne, nie tylko dla wizerunku naszego kraju, ale relacji między Polakami.


FAKTY.TVN24.PL

Co śmieszy Stefana Niesiołowskiego

 Ponieważ od 50 lat moje życie związane jest z polityką, to i rzeczy, które mnie śmieszą, mają związek przede wszystkim z nią .

 Pierwsze ćwierćwiecze upłynęło mi pod znakiem konspiracji, więzienia i działalności podziemnej. Przeżyłem wiele śmiesznych momentów, ale najzabawniejsza jest chyba anegdota z lat 60. Nasz kolega po raz pierwszy wyjeżdżał na zachód, do Londynu i Paryża, z misją zdobycia m.in. pieniędzy, powielaczy, literatury, może zagranicznych stypendiów. Ostatnie nasze spotkanie, dzień przed jego wyjazdem. Siedzimy w jakichś krzakach, a jeden z kolegów stwierdza, że to wszystko, o czym mówimy, to są rzeczy trzeciorzędne. Proponuje więc: Niech wystrzelą dla nas satelitę! To było tak absurdalne, że uśmialiśmy się szczerze. Do dziś jednak, kiedy widzę wśród gwiazd jakiś przesuwający się obiekt, przypomina mi się tamta historia i myślę: leci nasz!

Początek lat 90. W regulaminie Sejmu jest punkt dotyczący wygaszenia mandatu z powodu śmierci parlamentarzysty. To oczywiste, więc gdy zmarł jeden z posłów, marszałek Mikołaj Kozakiewicz najpierw zarządził minutę ciszy, a potem głosowanie. Cztery głosy były przeciw! Może nie zrozumieli, o co chodzi?

Stefan

Federacyjny Klub Parlamentarny

Dnia 27 stycznia 2018 r. Rada Krajowa UED zaakceptowała decyzję o powołaniu Federacyjnego Klubu Parlamentarnego PSL i UED. Rada Krajowa Unii Europejskich Demokratów w pełni akceptuje decyzję o powołaniu Federacyjnego Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego i Unii Europejskich Demokratów, czyli zachowującego odrębność polityczną i organizacyjną oraz możliwość głosowania (każdego z podmiotów) zgodnie z programem własnej partii. 

Takie sytuacje miały już miejsce w poprzednich kadencjach sejmu (do klubu parlamentarnego mogą należeć członkowie różnych partii). Opozycja w obecnym parlamencie głosuje wspólnie w fundamentalnych sprawach dla zasad demokratycznego państwa prawa czyli TK, SN, KRS, ordynacji wyborczej. Opozycję – fundamentalne sprawy, czyli już wymienione, ale także stosunek do integracji europejskiej, do niezależności samorządu terytorialnego – łączą. Musimy się wspierać, pomagać sobie, na horyzoncie są wybory. Te za niecałe dwa lata do parlamentu, patrząc z dzisiejszej perspektywy, powinny połączyć wszystkie siły demokratyczne. Gestem solidarności w stosunku do PSL udaremnimy eliminowanie przez PiS silnego zwłaszcza na wsiach i w mniejszych miastach Polskiego Stronnictwa Ludowego.

EB_Facebook

UED do Parlamentu Europejskiego

Zapadła decyzja Polskiego Stronnictwa Ludowego a także Unii Europejskich Demokratów o przystąpieniu do Koalicji Europejskiej. Oto uchwała UED oraz zapis z konferencji prasowej.
Warszawa, 23 lutego 2019 r.
Uchwała Rady Krajowej Unii Europejskich Demokratów 
Rada Krajowa Unii Europejskich Demokratów upoważnia Zarząd Krajowy partii reprezentowany przez Przewodniczącą Elżbietę Bińczycką do podjęcia decyzji o przystąpieniu do szerokiej koalicji ugrupowań opozycyjnych, która utworzy wspólną proeuropejską listę w wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 roku. 
W imieniu UED Przewodnicząca Elżbieta Bińczycka

wyborcza.pl

100 dni "rządu" PIS

Klub parlamentarny PSL-UED o 100 dniach Rządu: 100 kiepskich dni dla Polski, fatalnych, rujnujących dla polityki zagranicznej.

„Jednym z koronnych argumentów, jakie słyszeliśmy przy wymianie Premiera, był argument znajomości języków przez premiera Morawieckiego. Jest takie powiedzenie, że nie wystarczy znać wielu języków, trzeba jeszcze mieć w nich cokolwiek sensownego do powiedzenia. Widać, że Premier Morawieckiego nic takiego co poprawiałoby pozycję Polski nie zostało wypowiedziane. Do bardzo złych, zrujnowanych relacji z Unią Europejską dołożyła się wojna w relacjach z Izraelem i napięcie, niespotykane dotąd w historii wolnej Polski, w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Mamy więc 100 dni fatalnych, rujnujących dla polityki zagranicznej. 100 dni, które nie rozwiązały żadnego problemu, a nagromadziły nowe i wczorajsza wizyta kanclerz Merkel jest ilustracją tego jak chłodne i jak płytkie są te relacje z najważniejszym partnerem Polski w Europie” 

Jacek Protasiewicz

Odpowiedzialna współpraca

Uznaliśmy, że należy wesprzeć opozycyjną PSL, zachować się solidarnie. Powiedzieliśmy - Nie! kłusownictwu politycznemu!

solidarni

Polski patriotyzm

Jaki jest polski patriotyzm? - Konferencja przygotowana przez Posła Jacek Protasiewicz. Warto poznać poglądy naszej formacji. Publikujemy niektóre wypowiedzi z tego spotkania i zachęcamy do oglądania :

Facebook_UED

Oddać głos Polkom i Polakom

Walczymy o uczciwą debatę . Proponujemy referendum i gwarancję wolności w zabieraniu głosu. Przez każdego Polaka,  obywatela, mieszkańca, podatnika, a nie samych polityków.

..."zagłosowaliśmy jednoznacznie w obronie praw kobiet i w obronie tego, żeby inicjatywy obywatelskie mogły być rozpatrywane przez Sejm. W sprawie drugiej inicjatywy obywatelskiej głosowaliśmy w warunkach, w których pierwsza została odrzucona". - Ja nie widzę powodu, dla którego liberalni obywatele, czy lewicowi obywatele, mają być gorzej traktowani niż katoliccy obywatele w Polsce ." Michał K.

oddać głos Polakom

Olgierd Łukaszewicz w UED

Posiedzenie Rady Krajowej Unii Europejskich Demokratów. Gościem z udziałem wybitnego aktora Prezesa ZASP Olgierda Łukaszewicza. Ten pełen pasji, obywatelskiej odpowiedzialności człowiek podzielił się z nami swoim pomysłem na sposób umocnienia w Polkach i Polakach potrzeby ścisłej integracji, realizowania aspiracji społecznych, poczucia patriotycznej dumy ze współtworzenia wspólnej Europy. UED będzie ściśle współpracować i wspierać działania Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej im. Wojciecha Jastrzębowskiego, którą niedawno powołał Olgierd Łukaszewicz. Dziękujemy za udział w naszych obradach, za piękny wykład o obywatelskiej odpowiedzialności. Zjednoczona Europa to jest wielka rzecz!


z życia UED

Praca u podstaw

17.12. 17. byłem w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności opowiadając o historii: Studencki Komitet Solidarności, Sierpień 1980 r., 80 milionów, stan wojenny... Patrząc z perspektywy czasu, tamte wybory wydają się być proste, oczywiste.
A dziś, choć też nie mam wątpliwości, gdzie jest racja, to staje pytanie: co robić? Czy codzienne wykrzykiwanie, że PiS okrada nas z praw i wolności, spycha na drogę państwa policyjnego, wyprowadza z Europy, poruszy Polaków i zmieni bieg wydarzeń? Czy ciągłe protesty na najwyższym poziomie wzburzenia, emocji, to sposób na powrót na drogę demokracji...?
W Gdańsku, kolebce naszej wolności, rodzą się liczne pytania, bo widzi się wyraźniej.


Facebook_Stanisław

Kaczyński beneficjentem III Rzeczypospolitej

Jarosław Kaczyński i jego środowisko, wbrew całej swojej propagandzie, byli beneficjentami III Rzeczypospolitej - mówił w "Faktach po Faktach" Michał Kamiński. Poseł PSL-UED komentował sprawę majątku spółki Srebrna powiązanej z Prawem i Sprawiedliwością. Nowoczesna chce powołania w Sejmie komisji śledczej "do spraw uwłaszczenia się PiS na państwowym majątku". To reakcja na poniedziałkową publikację "Gazety Wyborczej", według której spółka Srebrna zamierza sprzedać działkę na rogu ulic Srebrnej i Towarowej w Warszawie. Jedynym wspólnikiem Srebrnej sp. z o.o. jest Instytut im. Lecha Kaczyńskiego. We władzach spółki zasiadają osoby z najbliższego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego, m.in. Janina Goss i Barbara Skrzypek. Opozycja chce badać "uwłaszczenie się PiS". "To szukanie sensacji na siłę" Nowoczesna chce... czytaj dalej » Na terenie o powierzchni 5,430 tys. m kw. ma powstać 190-metrowy wieżowiec, tzw. Srebrna Tower. Projekt - według "GW" - miał zostać wystawiony na sprzedaż, wąskiemu kręgowi ewentualnych kupców, przez wynajętego pośrednika - zarejestrowaną na Cyprze spółkę Conarius. "Oni na tej III Rzeczypospolitej się dorobili" - Milioner ma prawo zarabiać na swoich milionach w normalnym kapitalizmie. Ale jeżeli jest to milioner lub milionerzy związani z partią rządzącą, a chcą unikać płacenia podatków we własnym kraju, to jest skandal - ocenił w "Faktach po Faktach" Michał Kamiński (PSL-UED). Zdaniem Kamińskiego majątek posiadany przez otoczenie prezesa PiS jest "gigantyczny". - On świadczy o tym, że Jarosław Kaczyński i jego środowisko, wbrew całej swojej propagandzie, byli beneficjentami III Rzeczypospolitej - stwierdził. W ocenie Kamińskiego osoby związane z PiS potrafiły "wykorzystać szanse, które były na początku lat 90. dla wpływowych politycznie środowisk". - A byli wtedy bardzo wpływowym politycznie środowiskiem - tłumaczył. - Jak oni opowiadają, jaka okrutna była dla nich III Rzeczypospolita, kłamią, bo oni na tej III Rzeczypospolitej się dorobili po prostu. Nie mówię, że nielegalnie, bo nie mam na ten temat wiedzy - podkreślił Kamiński. Jak dodał, PiS jest jedyną partią, która posiada atrakcyjne grunty w centrum Warszawy. "Morawiecki nie spełnił oczekiwań" cd: https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/michal-kaminski-w-faktach-po-faktach-w-tvn24,822249.html

TVN24

Wspieramy Obywateli RP na Komisariacie Policji we Wrocławiu

W Sejmie trwa walka o kształt ustaw sądowych, a My - Posłowie Unia Europejskich Demokratów - w tym czasie wspieramy tych, dla których niezawisłość sędziowska nie jest wartością abstrakcyjną. Obywatele RP są na pierwszej linii frontu. Już dziś zmagają się z ''dobrą zmianą'' w Policji i coraz częściej stają przed sądami oskarżani o drobne wykroczenia przeciwko fatalnej, pisowskiej ustawie o zgromadzeniach.
Dzisiaj kolejne trzy osoby zostały wezwane na Komisariat Stare Miasto, byliśmy z nimi przed Komisariatem, a Poseł Stanisław Huskowski i Senator Zdrojewska odbyli też rozmowę z Komendantem, domagając się wyjaśnienia powodów, dla których stawiane są im zarzuty mimo, że swoimi pikietami nie szkodzą nikomu.

Jacek Protasiewicz

Europa Profesora Bronisława Geremka

Piątek, 8 stycznia 1993 roku – Katedra Międzynarodowa Collège de France. Drugi po Adamie Mickiewiczu Polak powołany do tego gremium – profesor Bronisław Geremek – wygłosił wykład inauguracyjny zatytułowany „Historyk w świecie polityki”. Słuchali go najwybitniejsi politycy i  intelektualiści europejscy. 

Ten dzień był momentem zwrotnym, zasadniczą cezurą, kwestią jednego z najistotniejszych wyborów intelektualisty, polityka, opozycjonisty czasów PRL. Musiał dokonać wyboru, który miał fundamentalny wpływ na pozostałą część jego życia. Kolejny raz jednoznacznie postanowić – nauka czy polityka? Szans na kompromis nie było. Albo wielka życiowa pasja – historia, ściślej mediewistyka, badania, wykłady, dysputy naukowe. Albo polityka – budowa demokratycznego państwa, niełatwe reformy, wprowadzanie odzyskanej po trudach i ofiarach Rzeczypospolitej  do cywilizacji demokratycznego Zachodu. 

Wybrał altruistycznie, poświęcił tak bliski mu świat badacza, nauczyciela akademickiego dla czynnej polityki. Podczas wykładu przypomniał bardzo niebezpieczne wydarzenie ze swojego życia, kiedy omal nie utonął: „Muszę przyznać, że w tej ostatniej chwili nie myślałem o działaniach, których nie przypadnie mi już podjąć, lecz żałowałem nie napisanych książek o średniowiecznej historii – jednej o spisku trędowatych w 1321 r., drugiej o grze w szachy. Nie napisałem tych książek nigdy.”

Bronisław Geremek wpisał się w historię Polski trwale i pozytywnie – jako opozycjonista, współtwórca Okrągłego Stołu, poseł X, I, II i III kadencji, przewodniczący Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, minister spraw zagranicznych, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Unii Wolności, sygnatariusz wprowadzenia Polski do NATO, współbudowniczy naszego wejścia do UE. 

Należał do pokolenia polityków odpowiedzialności, pozytywistycznej pracy, głębokiej refleksji intelektualnej i romantycznej nadziei: „W polityce są partie i ludzie, którzy opierają swoje działanie na wykorzystywaniu niechęci, nienawiści i strachu. I te fale populizmu, które przechodzą przez Europę, biorą się z takiej właśnie koncepcji polityki. Jest też inne, trudniejsze istnienie w polityce, oparte na nadziei.” Dzięki nadziei właśnie, mimo doświadczeń politycznego pragmatyka, a także z racji bliskich, przyjacielskich relacji z politykami Europy i świata otwierał kolejne symboliczne drzwi dla „polskiej sprawy”. Konferencja w dniu 2 marca 1999 r., podczas której Sekretarz Stanu USA Madeleine Albright przyjmując z rąk ministra Geremka akt przystąpienia Polski do NATO, serdecznie go objęła, życząc pomyślności sojuszniczej Polsce, była krokiem decydującym dla poczucia bezpieczeństwa Polaków. Wielki wysiłek kilku ekip rządzących Rzeczpospolitą po transformacji przypieczętowany przyjęciem do Unii Europejskiej w 2004 roku to w dużej mierze gigantyczna praca polityka, dyplomaty i myśliciela, jakim był Bronisław Geremek. Wartości stojące u podstaw jednoczącej się Europy, były wyzwaniem dla budującego się od nowa w Polsce społeczeństwa obywatelskiego. Profesor wielokrotnie podkreślał: „Kiedy mówię o Europejczykach, to odwołuję się nie do idei państwa łączącego wszystkich, nieco tylko podzielonego przez języki, lecz odwołuję się do idei obywatelskiej zakorzenionej w tradycji europejskiej.” Uważał, patrząc na koncepcję wspólnotową oczami historyka i doświadczonego polityka, że wartością łączącą nade wszystko obecną Europę nie jest geografia, nie jest też wyłącznie wymiar ekonomiczny, gospodarczy, ale wolność, kultura judeochrześcijańska, prawa człowieka, prawa mniejszości oraz demokracja zakorzeniona w państwie prawa. Przestrzegał „Zachód nie może się zamykać za swoistym chińskim murem przed resztą Europy. (…) Osłabiłoby to młode demokracje, które nie mogłyby zaspokoić potrzeb materialnych. Rozczarowanie dałoby asumpt do wszelkiej demagogii społecznej, autorytaryzmu, propagandy antyparlamentarnej”. 

Bronisław Geremek był politykiem, który łączył umysł racjonalisty, pragmatyka z duszą gentelmana i marzyciela. „Polityka nieraz prowadzi do goryczy, nieraz do poczucia zawodu, ale w sumie stale sprawia radość, daje satysfakcję. Pozwala robić coś, co uważam za słuszne i dobre dla innych.” Marzył o wolnej, demokratycznej, bezpiecznej Polsce zakorzenionej w wielkim projekcie politycznym, jakim jest zjednoczona Europa. Zawsze był „po stronie nadziei wspólnotowej”: „Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości” – przekonywał.

Dziesięć lat temu, 13 lipca 2008 roku Profesor zginął w wypadku jadąc na posiedzenie Parlamentu Europejskiego. Był polskim patriotą przeświadczonym, że pomyślność i bezpieczeństwo ojczyzny wynika z europejskiego braterstwa i solidarności: „Żyjemy w momencie, w którym następuje całkowita zmiana sceny światowej. Może ona sprawić, że sukces pokoleń, które zmieniły Polskę w ciągu ostatnich trzydzieści lat, zostanie zaprzepaszczony. Scenariusz czarny to zmarginalizowana Unia Europejska oraz środek ciężkości świata przeniesiony do obszaru Pacyfiku. W Polsce: zamknięcie się na otoczenie, odświeżenie odwiecznej debaty, przeciwko komu będziemy występowali, a nie – z kim jest nam po drodze. (…) Scenariusz pozytywny to Polska zakorzeniona w Europie, korzystająca z szansy. Polska z działającymi strukturami państwa prawnego. (…) Przyszłość Polski w Unii Europejskiej zależeć będzie od mądrości jej instytucji i elit w debacie europejskiej. Interes europejski nie jest sprzeczny z polskim, przeciwnie – jest z nim związany.”

Uhonorowany licznymi odznaczeniami z Orderem Orła Białego i francuską Legią Honorową na czele, Bronisław Geremek pozostawił nam – prócz dorobku naukowca oraz wybitnego polityka światowego wymiaru – przesłanie myśliciela-humanisty, które w swej odpowiedzialnej, szlachetnej mądrości jest darem nie do przecenienia dla przyszłych pokoleń Polek i Polaków, Europejek i Europejczyków. 

Przewodnicząca Unii Europejskich Demokratów Elżbieta Bińczycka


Towarzyszymy represjonowanym demonstrantom

Przerwa w rozprawie.Zeznania policjantów sugerują wersję „puczu”:demonstracje 16.12.16 były dobrze zorganizowane,demonstranci mieli własne środki łączności,byli w kontakcie z posłami opozycji,działali szybko i sprawnie.Brakuje tylko,że sztab koordynujący mieścił się w Brukseli.


Dzisiaj c.d. procesów demonstrantów z 16.12.16..Zeznaje policjant.Na ławie 6 Obywateli RP. obserwuje.

JP

Na co dzień we Wrocławiu

Zdjęcie użytkownika Elżbieta Bińczycka.Zdjęcie użytkownika Elżbieta Bińczycka.Zdjęcie użytkownika Elżbieta Bińczycka.Zdjęcie użytkownika Elżbieta Bińczycka.